ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠧᠪᠠᠯ ᠭᠤᠸᠠᠢ — ᠰᠧᠪᠠᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ 90 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/10/28
    1965 ᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠬᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠰᠢᠨ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠱᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠢᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠢᠬᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠬᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠤᠭᠯᠢᠭ ᠬᠡᠮᠡᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠬᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠪ ᠬᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠳᠤᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠧᠪᠡᠯ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠦ᠋ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠡᠳᠦᠬᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠦᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠵᠠ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠪᠡ᠃ ᠪᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ︽ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠰᠢᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠧ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠰ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠠᠯᠢ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ︽ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃     ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠯᠡ᠂ ᠰᠧ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︽ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ︾ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠡᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠰᠧ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠰᠤᠯᠴᠠᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ︽ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ︽ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ︾ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠰᠡᠷᠬᠦᠵᠦ ︽ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ 1972 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠦ ︽ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ︾ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ︽ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ 1976 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠧ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ︽ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ︾ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢ ᠰᠧ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠬᠡᠬᠡᠳ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤ ︽ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠤᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾᠂ ︽ᠵᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠢᠶᠠᠯ︾᠂ ︽ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ︾᠂ ︽ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠬᠤᠪᠠ᠃
     ᠰᠧᠪᠠᠯ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠲᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠᠬᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠳ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠱ᠊ · ᠳᠤᠷᠵᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠤ᠂ ᠴ᠊ · ᠮᠦᠡᠭᠬᠡᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠫᠤᠩᠴᠤᠭᠸᠠᠩᠵᠢᠯ᠂ ᠪᠷᠠᠬᠠᠰᠪᠠᠳᠢ᠂ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠱᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠡᠬᠦᠰᠦᠮᠡᠭᠴᠡ ᠨᠢ ᠮ᠊ · ᠳᠦᠪᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠮᠦᠨ ᠪᠤ · ᠤᠷᠠᠨᠰᠠᠶᠢᠠᠬᠨ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠᠬᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃     ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠧᠪᠠᠯ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠱ᠊ · ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ — ︽ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠢ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠷᠠᠬᠠᠰᠪᠠᠳᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠫᠤᠩᠴᠤᠭᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠱᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮ᠊ · ᠳᠦᠪᠳᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠤ ︽ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ︾ ᠤ ᠶᠠᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠴ᠊ · ᠮᠦᠡᠭᠬᠡᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ︽ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠬᠡᠵᠡᠢ᠃     ᠮᠦᠨ ᠪᠷᠠᠬᠠᠰᠪᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠵᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ᠂ ︽ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠦᠯᠦᠨ︾ ᠷᠤᠮᠠᠨ ︵ᠳᠡᠬᠡᠳᠦ᠂ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ︶᠂ ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ︾ ᠷᠤᠮᠠᠨ᠂ ︽ᠪᠷᠠᠬᠠᠰᠪᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠮᠠᠯ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠤᠮ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ︽5 · 1︾ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠱᠠ ︽ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ︾᠂ ︽ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 1957 — 1980 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ᠂ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠫᠤᠩᠴᠤᠭᠸᠠᠩᠵᠢᠯ ︽ᠰᠠᠴᠠᠯᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾᠂ ︽ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ︾᠂ ︽ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠳᠤᠤᠯᠢ︾᠂ ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠳᠤᠤᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠱ᠊ · ᠳᠤᠷᠵᠢ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ︾ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ᠂ ︽ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ︾ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠴ᠊ · ᠮᠦᠡᠭᠬᠡᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ︽ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ︾᠂ ︽ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ︾ ᠂ ︽ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ︾᠂ ︽ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ︽ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠪᠤᠨᠳᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤ · ᠤᠷᠠᠨᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ︽ᠮᠡᠷᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠷᠡᠯᠵᠠᠭᠠᠨ︾᠂ ︽ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠮ᠊ · ᠲᠦᠪᠳᠡ ︽ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠦ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃     ᠰᠧᠪᠡᠯ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠢᠳᠡᠷ ᠠᠬᠢᠮᠠᠭ ᠨᠠᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠨᠠᠮ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠽᠠᠡᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ 2009 ᠤᠨ ᠳᠤ ︽ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠰᠧᠪᠡᠯᠳᠤᠷᠵᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ 80 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ︾ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳ᠋ᠬᠠᠮᠡᠭᠡᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠴᠤ᠋ · ᠲᠤᠭᠠᠷᠵᠠᠪ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ 200 ‍ᠭᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠵᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠰᠧ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠰᠢᠮᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠮᠦ ᠪᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠂ 1953 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ᠂ 1956 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ᠂ 1960 — 1965 ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ 1962 — 1964 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠧ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠴᠦ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠳ ︽ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠤ⁈︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠰᠧ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︽ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠤ⁈︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠪ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ︽ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠨᠢᠵᠢᠬᠢᠨᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠪᠠ᠃     ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠰᠦ᠊ ·ᠲᠤᠯᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ‍ᠤᠨ‌ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠪᠠᠳᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠶᠢᠨ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠤ᠋ · ᠲᠤᠭᠠᠷᠵᠠᠪ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ︽ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠴ᠊ · ᠮᠦᠡᠭᠭᠡᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠁ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠰᠧ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠧ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ᠂ ᠪᠢᠷ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠧ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠄ ︽ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠄ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠬ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠨᠠᠶᠠ ᠬᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ︕ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠡᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠤᠷᠳᠦ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
     ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠧᠪᠡᠯᠳᠤᠷᠵᠢ     2009 ᠤᠨ ᠤ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠵᠦ ᠲᠡᠨᠼᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠧ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠡᠭᠭᠡᠨ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠧ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃     ᠨᠢᠳᠦᠨᠦᠨ᠂ ᠰᠧᠪᠡᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ 90 ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠠᠯᠳ᠋ᠬᠠᠮᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠵᠦ 90 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢ᠂ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠠᠯᠳ᠋ᠬᠠᠮᠡᠭᠡᠯ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠰᠧ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠧ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠠᠳ ᠤᠳᠠᠭᠰᠨᠨ ᠴᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠠᠶᠤᠰᠢ᠂ ᠭᠤᠴᠤᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠬᠦᠡᠭᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠤᠬᠢᠳᠠᠢ ᠠᠨᠤᠬᠠᠨ ᠯᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠴᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠯ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠤᠴᠠ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨᠦᠨ ᠵᠢᠯ ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠷᠳᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠤᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠲᠤᠳᠦ ᠴᠡᠭᠴᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠠ ᠦᠤᠭᠡ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ  ᠠᠴᠠ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ 19 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠹᠠᠱᠢᠰᠲ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠧᠪᠡᠯ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃     ᠰᠧᠪᠡᠯ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠦᠯᠵᠡᠢ ︵1895 — 1957 ᠤᠨ︶ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠳᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠵᠦ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦᠯᠡᠨ ᠤᠡᠭᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 1947 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠠ︶ ᠳᠤ ︽5 · 1︾ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠦᠨ 1950 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠦ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠦ ᠰᠧᠪᠡᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠦ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠬᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃     ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠴᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ᠂ ᠠᠪᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠮ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠷᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠧᠪᠡᠯ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠠᠯᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃     ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠧᠪᠡᠯ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠳᠦ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠰᠠᠢ︕                     2020 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ                                    ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ᠊ · ᠮᠦᠡᠭᠬᠡᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号