ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ︽ᠠᠷᠴᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/10/13
ᠠᠷᠴᠠ         ᠠ᠊ᠷᠴᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠮᠣᠣᠠᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠥᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠠ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠲᠡᠥᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠪᠡᠡ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠡᠭᠭᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠡᠯᠡᠰᠥ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠥᠷ ᠢ ᠣᠯᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠵᠣ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠠᠷᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠢ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠥᠭᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠶᠡᠷᠥ ᠨᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠠ ᠶᠢ ᠥᠷᠭᠡᠡ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠥᠵᠢ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠥᠮ ᠠᠩᠭᠢᠯᠣᠮ᠎ᠠ ᠠᠷᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃       ᠠᠷᠴᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠣᠠᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠥᠷᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠥᠳᠥᠴᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠣ ᠥᠣᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠳᠤ 13 ᠲᠥᠮᠡᠡ ᠮᠥ ᠠᠷᠴᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠣᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 69 ᠲᠥᠮᠡᠡ ᠮᠥ ᠠᠷᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠠ ᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠨᠭ᠌ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠪᠥᠷᠢᠳᠡᠢ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠡ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠥᠭᠦᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠠ ᠡᠯᠡᠰᠥ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠪᠠ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号