ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠭᠧᠨ︾ — ︽ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠦ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠦ ᠨᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/11/9
      ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠸᠠᠭᠤᠨᠳᠦ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠭᠤᠬᠢᠨᠠᠨ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ 3000 ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ︽ᠡᠩᠭᠡ ᠲᠤᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠠᠰᠠᠢ︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠲᠠᠪᠬᠢᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷᠴᠤᠳ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠤᠰᠴᠦ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠪᠢᠯᠤᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠴᠦ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ ᠦᠰᠭᠡᠪᠡ᠃      1961 ᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠧᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠤᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠱᠠᠨ ᠢᠵᠢᠷᠪᠦ᠋ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠷᠤᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠠᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠬᠢᠨ ᠢ ᠦᠷᠦᠪᠳᠦᠵᠦ ᠦᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃     ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ︵ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠢᠥᠢ ᡁᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠯᠠᠪᠠ︶ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠢᠵᠢᠷᠪᠦ᠋ᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨᠴᠦ᠋ᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠦᠬᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃     ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ︽ᠡᠧᠡᠩᠬᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠴᠦ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠤᠨ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ︾ ᠭᠡᠵᠥ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠦᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠠᠪᠤ ᠢᠵᠢᠷᠪᠦ᠋ᠬᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ 54 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠵᠢ ᠸᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠦ 46 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠦᠯᠦᠰᠴᠦ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃       ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ        ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠬᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠭᠤᠨᠢᠵᠦ ᠵᠤᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠦᠬᠦᠨ ᠦᠬᠦᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠁ ᠦᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠦ᠂ ᠦᠵᠡᠨ ᠦᠵᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢᠭᠤᠳᠴᠠᠢ᠃       ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠲᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠭᠡᠯᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠠ ᠶᠤᠮ᠃      ︽ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠵᠦᠭᠡᠷ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠳᠠᠩᠴᠦ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠥ ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋᠂ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠡ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠠᠯᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠦ ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢ︾ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠲᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠰᠴᠠᠢ᠃      ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡᠯᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠭᠴᠡ ᠨᠠᠨᠲ᠋ᠦ᠋ᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠴᠦ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠤᠬᠤᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠱᠠᠨ ᠢᠥᠢ ᡁᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠪᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠱᠠᠨ ᠢᠥᠢ ᡁᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃       ᠱᠠᠨ ᠢᠥᠢ ᡁᠢ᠄ ︽ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠠᠨᠲ᠋ᠦ᠋ᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠢ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠥ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠸᠠᠮᠫᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠯᠡᠬᠦᠳᠠᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠯᠠᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ 17 ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠵᠢᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠴᠦ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠪᠠᠵᠦ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ ᠣᠳᠣ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠥ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠠᠴᠢᠳᠤ ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠷᠢᠰᠢᠯ      ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠬᠠᠶᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠭᠡ ᠤᠯᠵᠦ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠯᠡᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠨᠡᠬᠡᠯᠡᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠤᠯ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠥ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠵᠤᠪᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃      ︽ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠶᠢᠵᠢᠭᠢ ᠬᠢᠰᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠮᠠᠶᠢᠵᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠵᠤᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠤᠢᠢᠮᠤᠷᠴᠦ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠠᠵᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠥ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠩ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ︾ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃      ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠦᠯᠹᠣᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ 1985 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠤᠴᠢᠳᠠᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ 27 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ 71 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭ ᠵᠦᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠲᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠦ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠴᠦ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠯᠬᠦᠵᠦ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠤ ᠤᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃      ᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ 50 ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠯᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ᠄ ︽ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠠᠢ︾ ᠭᠡᠵᠥ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠠᠢ᠃      ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠥᠰ ᠤᠶᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠥᠰ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠥᠬᠡᠶ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠦ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ︾ ᠭᠡᠵᠥ ᠱᠠᠨ ᠢᠥᠢ ᡁᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠰᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠵᠥ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡ᠃      ᠱᠠᠨ ᠢᠥᠢ ᡁᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠭᠡᠵᠥ ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠥᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠩᠭᠤᠢᠢᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠄ ︽ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠨᠡᠬᠡᠯᠡᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠭᠡᠵᠥ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠷ ᠱᠤᠧᠠᠵᠠᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠬᠢᠯᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠠᠯᠠ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠪᠢ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠧᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠡ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃        ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ       18 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠱᠠᠨ ᠢᠥᠢ ᡁᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠰᠴᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠱᠠᠨ ᠢᠥᠢ ᡁᠢ ᠳᠤ ︽ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ︽ᠪᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃       ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ 1980 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠱᠠᠨ ᠢᠥᠢ ᡁᠢ ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃ 1985 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠮᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠠ᠃      1987 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠬᠦᠰ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠦ᠂ 1989 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠡᠧᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃      ᠱᠠᠨ ᠢᠥᠢ ᡁᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠭᠡᠳ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠪᠡ᠃ 2 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠤᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 8 ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠲᠡᠬᠦᠰᠴᠠᠢ᠃ ︽ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠩ ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠮᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 2015 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠴᠦ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠭᠧᠨ︾     ᠱᠠᠨ ᠢᠥᠢ ᡁᠢ᠄ ︽ᠪᠢ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠵᠦ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠂ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠨᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠦ ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠴᠢᠨᠳᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠤᠤ⁈ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠨᠳᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠠᠢ︾ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃      ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠳᠤᠰᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠳᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃     ᠱᠠᠨ ᠢᠥᠢ ᡁᠢ ︵ᠳ᠋ᠠᠷᠢᠮ᠎ᠡ︶ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠤᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠦᠰᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠭᠧᠨ︾ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠭᠧᠨ︾ ᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ᠃                                                   ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号