         
  
2023/11/6
                                                        2023  10  27   2023  11  2                                                                122º33'45.214"     48º22'36.654"                                                         8                                                     122º33'54.367"    48º22'36.923"                                                          8                               0470  3250104                    2023  10  27  
      